Trendbureau Overijssel heeft in 2016 samengewerkt met Platform 31, RUIMTEVOLK, Filosofie Magazine, de gemeente Amsterdam en BZK aan het project ´Filosofen Agenderen de Stad´. Over de stad – nu, vroeger en morgen – wordt veel gezegd en geschreven. Initiatieven, rapporten en projecten buitelen over elkaar heen. We moeten smart, duurzaam, creatief, weerbaar, flexibel en vitaal. Om dit spervuur van feiten en meningen te kunnen verwerken en plaatsen, moeten we soms even afstand nemen. Ontwikkelingen vanuit een bredere blik bekijken, of een andere hoek. Niet bang zijn om vragen te stellen, in plaats van antwoorden te geven. De filosofie leent zich hier bij uitstek voor. Aan tien vooraanstaande auteurs is gevraagd om een filosofisch essay te schrijven over de ontwikkeling van onze steden. Het

Met bijdragen van: Pieter Hoexum, Lieke Knijnenburg, Martijn de Waal, Désanne van Brederode, Govert Derix, Naomi Jacobs, Gerard de Vries, Willem Schinkel, Daan Roovers, Jan-Hendrik Bakker en Hans Peter Benschop. De redactie van deze publicatie bestond uit Hans Peter Benschop (Trendbureau Overijssel), Symone de Bruin (gemeente Apeldoorn), Saskia Hinssen (Platform31), Jurgen Hoogendoorn (gemeente Amsterdam), Syd Jordaan (Ministerie van Binnenlandse Zaken), Arjan Raatgever (Platform31), Daan Roovers (Filosofie Magazine) en Sjors de Vries (RUIMTEVOLK)

Wie de woningmarkt wil begrijpen, zal af moeten stappen van de traditionele kwantitatieve benadering, en een scherper beeld moeten krijgen van de kwalitatieve behoeften op de markt en van de relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Een goed en duurzaam woonbeleid houdt daarom rekening met de invloed van sociaal-economische en sociaal-culturele trends en staart zich niet blind op de uitkomsten van theoretische vraag- en aanbodmodellen, die in veel provincies, gemeenten en regio’s doorgaans het statische uitgangspunt zijn van beleid en woningbouwprogrammering.

 

Deze publicatie gemaakt door BSVD geeft een overzicht van die maatschappelijke trends die de komende tien tot vijftien jaar van invloed zijn op de Overijsselse woningmarkt. De trendscan is bedoeld om de partijen op de woningmarkt en bestuurders te prikkelen tot nadenken over de nieuwe opgaven, uitdagingen en kansen en over hun rol en invloed daarin.

 

De detailhandel in kleinere steden en dorpen in Nederland is de afgelopen jaren door veel factoren afgenomen: de toename van online winkelen, de vergrijzing van de bevolking, de economische en nanciale crisis, om maar een paar te noemen. Gemeenten zoeken antwoorden en inspiratie om de ziel van de lokale winkelstraat te houden. Om inzicht te kunnen geven in de toekomst van de detailhandel heeft het Trendbureau Overijssel opdracht gegeven aan Out of Office om onderzoek te doen naar de ‘new retail reality’. 

 

BMC heeft in opdracht van het Trendbureau Overijssel een verkenning rond open data uitgevoerd en signaleert mogelijkheden voor gemeenten, ook in Overijssel. Maar dat gaat niet vanzelf. Wat gebeurt er in de wereld om ons heen en wat kunnen gemeenten daarmee? Welke kansen liggen er? Welke risico’s loopt een gemeente? Wat kan een gemeente sturen, voorkomen, bevorderen? Daarom: een trendonderzoek naar open data!

 

Dit rapport is opgedeeld in vier delen. Het eerste deel is signalerend en geeft een overzicht op hoofdlijnen van ontwikkelingen rond open data en toont enkele voorbeelden van succesvolle toepassing van open data. Het tweede deel gaat in op mogelijke kansen met open data voor bijvoorbeeld besparingen op ICT en innovatieve stimulansen, terwijl het derde deel kaders benoemt die hierbij gelden. Ten slotte biedt het vierde deel een doorkijkje voor gemeenten met mogelijke rollen en handelingsperspectieven.

 

In 2009 heeft het Trendbureau Overijssel een eerste verkenning naar de toekomst van de economie in Overijssel afgerond. Hierbij is gekeken naar de lokale, nationale en internationale trends die invloed hebben op de economie van Overijssel. Die analyse moet een opstap zijn voor het opstellen van toekomstbeelden in de vorm van scenario’s en de acties die ondernomen moeten worden om de gewenste toekomst te realiseren.

 

Als onderdeel van die scenario verkenning heeft het Trendbureau Overijssel bureau HX gevraagd om een historische reflectie op de economie van Overijssel.  Zijn er over de periode vanaf de tweede wereldoorlog trends en bewegingen te onderscheiden die meer dan andere een rol zullen of zouden moeten spelen bij de economische toekomst in de provincie Overijssel?

 

In 2011 heeft het Trendbureau Overijssel opdracht gegeven aan Twynstra Gudde voor een onderzoek naar de ontwikkelingen in het onderwijs. Het onderzoek beslaat onderwijs in de brede zin van het woord; de hele onderwijsketen, van basisonderwijs tot en met wetenschappelijk onder- wijs (wo), maar ook particulier onderwijs en nascholing. Hierbij gaat het om trends en ontwikkelingen op diverse terreinen, zolang ze relevant zijn voor de beleidsmakers in Overijssel. Dit onderzoek biedt inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen op deze thema’s; wat daarbij de kansen en onzekerheden zijn, welke zwakke signalen en welke experimentele oplossingen er al zijn.

 

 

In 2012 vond er een bijeenkomst plaats over de toekomst van lokaal onderwijsbeleid. Het Trendbureau Overijssel had diverse sprekers uitgenodigd zoals Ad Verbrugge, Christian Alstrup, De Scholenbouwmeester, gemeente Amsterdam en de Netwerkschool.

Dit rapport gaat niet over deze institutionele en bestuurlijke vormen van grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland, maar beperkt zich tot een eerste verkenning van grensoverschrijdende economische activiteiten in de afgelopen decennia. De centrale vraag is geweest: wat doen Nederlanders feitelijk in Duitsland, en Duitsers in Nederland, op het gebied van wonen, werken, studeren, handel en investeringen, en welke patronen zijn in deze economische activiteiten te herkennen, vooral sinds de decenniumwisseling?

 

Het Trendbureau Overijssel heeft opdracht gegeven aan Hein Vrolijk, Geert Vissers, met medewerking van Bert Schudde  om onderzoek te doen naar ontwikkelingen in het economische verkeer tussen Nederland en Duitsland. De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in het rapport.

 

 

In een veranderende wereld is het opkomen van nieuwe vraagstukken echter onvermijdelijk en er zitten dus blinde vlekken in de resultaten van de eerdere verkenningen. Met het primaire bestaansdoel van het Trendbureau Overijssel voor ogen is er een prikkel om deze blinde vlekken zichtbaar te maken en is in 2010 het project ‘Scannen naar emerging issues voor Overijssel’ gestart. Dit project had als doelstelling opkomende, nieuwe maatschappelijke onderwerpen te identificeren, die van belang kunnen zijn voor de provincie Overijssel, maar nog niet op de beleidsagenda staan.

 

Met de input voortkomend uit brainstormsessies en diepte interviews met specialisten is er door TNO een rapport ‘Scannen naar emerging issues’ opgeleverd.

 

 

 

Trainees van de provincie Overijssel hebben in 2011 een onderzoek gedaan naar de nieuwe generatie. In literatuur en bij verschillende toekomstverkenningen van het Trendbureau Overijssel waren ze signalen tegengekomen over een nieuwe generatie met een andere levenshouding, dan oudere generaties. Deze nieuwe levenshouding zou zich kenmerken door:

 

  • Een verschuiving van waarden: mensen willen zich niet meer blind staren op geld, maar gaan ook voor de gemeenschap en de planeet.
  • Een verschuiving van structuur naar informele initiatieven: politieke partijen zijn uit, de overheid is uit, grote bedrijven zijn uit. Maatschappelijke waarden worden gerealiseerd in losse verbanden, die ook weer na een tijdje oplossen.
  • Men wil zich niet meer binden aan een werkgever.
  • Meer flexibiliteit in werktijden.
  • Een mentaliteit van ‘Just do it’. Met andere woorden: geen grote verhalen, maar gewoon aande slag.
  • Verdienmodellen die voor een deel gebaseerd zijn op delen. Commercieel en ‘om niet’ loopt door elkaar. Het idee is dat kennis de belangrijkste asset is en dat die kennis alom present is via internet. Je moet delen en geven, voordat je überhaupt kan gaan verdienen.

 

Deze nieuwe levenshouding heeft gevolgen voor hoe, waar en op welke manier men wil werken. Het rapport ‘Grenzeloze Generatie’ geeft inzicht in de toekomstige generatie op de arbeidsmarkt.