Over ons

Over ons

De missie van het Trendbureau Overijssel is het, door verkennen van trends, leveren van een inhoudelijke bijdrage aan het debat over relevante beleidsonderwerpen tussen maatschappelijke partners in de provincie Overijssel.

 

Het is belangrijk dat de uitgevoerde toekomstverkenningen goed aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen in Overijssel én de onderwerpen die bij provincie en lokale overheden op de agenda staan. De keuze van de onderwerpen komt tot stand in samenwerking met gemeenten, kennisinstellingen en andere instanties. Het Trendbureau Overijssel is inhoudelijk onafhankelijk. De verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke keuze van de onderwerpen van het Trendbureau Overijssel – de agendering – ligt bij de Programmaraad.

 

Partners
Om de kwaliteit van de trendverkenningen te waarborgen, worden er samenwerkingsafspraken gemaakt met de kennisinstellingen in Overijssel, waar nodig in overleg met andere deskundigen. Het gaat daarbij om de volgende onderdelen:

  • gehanteerde methode en werkwijze
  • gebruik van beschikbare bronnen en kennis in de regio en indien noodzakelijk daarbuiten
  • vertaling van landelijke/internationale studies naar situatie Overijssel
  • documentatie en onderbouwing dan wel plausibel maken van uitkomsten
  • betrekken van en samenwerking met partners.

 

Producten
Het Trendbureau Overijssel tracht bij de presentatie van de resultaten van haar toekomstverkenningen, gebruik te maken van interactieve vormen, waarbij naast ‘cijfers en grafieken’ ook de vorm een belangrijke rol krijgt. Dus niet  (alleen) statische en traditionele rapporten, maar een sterke nadruk op verbeelding in de vorm van simulatiesspellen, games, filmpjes, 2D en 3D (autonome) kunst, toneelstukken, excursies, etc.

 

Evaluatie Trendbureau Overijssel
Evaluatie 2017: Trendbureau bekend, gewaardeerd en gebruikt.
Eind vorig jaar heeft de afdeling beleidsonderzoek een enquete gehouden over het Trendbureau Overijssel onder volksvertegenwoordigers, congresbezoekers en ambtenaren. De bekendheid van het Trendbureau is groot: onder raadsleden en statenleden bijvoorbeeld 92,5%. Bovendien blijken de producten van het Trendbureau te worden gebruikt: ze bevestigen eerdere denkbeelden, ze verrassen ook. Overigens was de respons van de enquete 24%. Het is mogelijk dat juist de mensen geantwoord hebben die positief over het Trendbureau zijn. Om die reden kunnen de echter conclusies pas getrokken worden over een jaar. Dan zal een tweede meting een ontwikkeling in de beoordeling kunnen tonen.

 

>> Evaluatie 2010: Wie geen vraag heeft, zoekt geen antwoord.
In 2010 is het Trendbureau geëvalueerd. Er is een rapport verschenen waarin verslag is gedaan van een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van het Trendbureau dat is verricht in opdracht van de provincie Overijssel. Naar aanleiding van de evaluatie is in januari 2011 Provinciale Staten middels een statenbrief door Gedeputeerde Staten op de hoogte gesteld.