Eric Luiten (02-06-2017)

 

Het landschap is te vondeling gelegd, concludeerde rijksadviseur Eric Luiten naar aanleiding van de Landschapstriënnale in Park Lingezegen in 2014. Een overdracht van Rijk naar provincies van landschapsbeleid heeft immers niet plaatsgevonden. De Rijksadviseur heeft daarom het initiatief genomen tot de uitvoering van een quick scan naar de stand van zaken rondom het landschapsbeleid in de 12 provincies. Zijn advies aan het Interprovinciaal Overleg (IPO) is nu verschenen, inclusief een kaart met de ‘Landschappelijke constitutie van Nederland.’

 

Eric Luiten komt in het advies tot de conclusie dat de inspanningen van de gezamenlijke provincies niet leiden tot een samenhangende benadering van de landschappelijke structuren van ons land.
Eric Luiten: ‘Daarom heb ik een kaart laten maken door onderzoeksinstituut Alterra, waarop die essentiële dragers zijn afgebeeld. Ik beschouw die kaart, in al zijn neutrale eenvoud, als een dienstbare, landschappelijke onderlegger voor alle partijen die de komende maanden en jaren ruimtelijk onderzoek willen doen of ruimtelijke beslissingen voorbereiden over de toekomst van het platteland.’ Met de kaart vraagt het College van Rijksadviseurs (CRa) aandacht voor het landschappelijk ‘laadvermogen’ van Nederland en de breed levende behoefte aan helderheid over de invulling van publieke verantwoordelijkheid bij de bescherming en ontwikkeling van het landschap.

 

Aan samenhang in het beleid is des te meer behoefte met de verdergaande transformatie van het landschap als gevolg van onder meer de energietransitie, investeringen in infrastructuur en het Deltaprogramma. Opgaven zoals de ontwikkeling van windparken en zonneakkers, de agrarische schaalvergroting, dijkversterking, leegstand en krimp en de toekomst van de veenweiden hebben een nationaal karakter. Koppel een visie op de toekomst van het Nederlandse landschap aan deze urgente ruimtelijke ontwikkelingen is één van de aanbevelingen die de rijksadviseur het IPO meegeeft.

 

In zijn lezing op 2 juni heeft Eric Luiten het belang aan van de landschappelijke onderlegger nader toegelicht. Hij deed dat onder meer aan de hand van de grote ruimtelijke opgaven waar de provincie Overijssel voor staat.