gezondheid

Afgeronde toekomstverkenningen

Zorg en gezondheid

In 2016 is de toekomstverkenning ‘Zorgen voor Overijssel’ afgerond. Het kenmerkende van deze verkenning is dat de beslisruimte op lokaal en regionaal niveau in kaart is gebracht – gespecificeerd voor de situatie in Overijssel. Het doel van de verkenning is om politieke en bedrijfsmatige keuzes in Overijssel te helpen. De tijdshorizon van de verkenning is dan ook beperkt. We schetsen de ontwikkelingen die tot pakweg 2025 aan de orde zijn, met slechts hier en daar doorkijkjes naar verdere horizonten. De verkenning gaat bijvoorbeeld niet in op de mogelijkheid van zeer sterke levensverlenging.

 

De verkenning bevat reflecties over de begrippen zorg en gezondheid, een trendanalyse met feitelijke ontwikkelingen die we zien gebeuren en waarvan wij denken dat ze in de nabije toekomst belangrijk zullen zijn. En er worden enkele perspectieven geschetst over hoe de zorg en ondersteuning op regionaal niveau er uit zou kunnen zien.

Rapport en agenda voor de toekomst

Zorgen voor gezondheid in Overijssel

De afgelopen periode is er veel aandacht geweest voor de transitie van het sociale domein van rijk en provincie naar gemeenten. Dit was meer dan een decentralisatie. De gedachte was dat de transitie ook vernieuwing mogelijk zou maken. Daar is tot op heden nog te weinig van gerealiseerd. Er komen opgaven aan die het noodzakelijk maken om de zorg en maatschappelijke ondersteuning anders vorm te geven. Op basis van de verkenning kunnen de volgende agendapunten voor de toekomst geformuleerd worden.

Trendanalyse

Zorgen voor gezondheid in Overijssel

Deze trendanalyse heeft drie onderdelen. In paragraaf A kijken we naar de ontwikkelingen in de determinanten van gezondheid: welke ontwikkelingen zijn er die het waarschijnlijk maken dat Overijssel gezonder of juist ongezonder wordt? De trendanalyse hieronder volgt grofweg die van een DESTEP-analyse. Achtereenvolgens Demografie, Economie, Sociaal-culturele ontwikkelingen, Technologie, Ecologie/Ruimte en Politiek/Institutionele ontwikkelingen komen aan bod. In paragrafen B en C zoomen we in op ontwikkelingen in de gezondheidsvraag en gezondheidsaanbod. In die paragrafen gaat het dus om de manier waarop de toekomstige gezondheidssituatie in de provincie zich vertaalt naar vraag en aanbod van zorg en gezondheidsbevordering.

Klik hier voor de Trendanalyse

Zes perspectieven

Het Trendbureau onderscheid in haar toekomstverkenning zes perspectieven. Deze perspectieven zijn gekozen om twee redenen. Ten eerste zijn er mensen mee bezig: ze roepen kennelijk energie op. Ten tweede zijn het reële keuzes op lokaal en regionaal niveau. Overijsselse partijen kunnen er voor kiezen die oriëntatie centraal te stellen. De perspectieven sluiten elkaar niet uit, ze kunnen en worden gecombineerd – en soms licht dat ook erg voor de hand. Maar ze zijn wel verschillend in die zin dat u voor de één kunt kiezen terwijl u de ander nalaat. De zes perspectieven zijn:

 

Preventief Overijssel

 

TechnOverijssel

 

Gezondheidszorg in de wijk

 

De toekomst van de huisarts en de eerstelijn

 

Eigen Regie Overijsselaars

 

Inclusief Overijssel

 

Het Trendbureau doet uiteraard geen keuze tussen deze perspectieven. We schetsen ze slechts als reëel.

Het zorgwekkende zorgwoordenboek

Het taalgebruik, dat is wel het eerste wat opvalt als je de zorg bestudeert. De sector gebruikt vreemde woorden – en gewone woorden op ongewone manier. Toegegeven… soms is dat goed. Er is een ontwikkeling in de manier van denken over ziekte en gezondheid. En dan kan het gebeuren dat deskundigen begrippen anders hanteren dan ‘gewone’ mensen. Terecht. Die betekenisverschuivingen wordt dan ook serieus behandelt in het´Zorgwekkende Zorgwoordenboek´. Maar er zijn ook gevallen dat je denkt: nu maken ze het wel heel bont! Ook die hebben we voor u verhelderd – en zo nodig doorgeprikt.

Zorgcongres

29 juni 2016, Hardenberg

Meer dan 200 deelnemers verzamelden zich 29 juni 2016 bij de Baalderborg Groep in Hardenberg om samen na te denken over de toekomst van de zorg. Het sociale domein verandert in volle vaart. Decentrale partijen krijgen veel meer te zeggen. Hoe kan de gezondheidszorg in Overijssel er in de toekomst uitzien? Han Noten en Stef Vrehen verzorgden de opening. Daarna kon iedereen aan drie van de zeventien workshops meedoen om aan de slag te gaan met een eigen toekomstperspectief voor de zorg – onder het genot van gezonde smoothies, groenten, sprinkhanen, zeewierburgers en andere gezonde gerechten.

Klik hier voor het verslag en presentatie van de sprekers